Misbrugsforebyggelse i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne:

U-turn er et tilbud i Fredericia Kommune til unge under 25 år, som har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre stoffer. Det er også et tilbud til familie, netværk og professionelle omkring de unge.

U-turn består af en åben anonym rådgivning, der tilbyder korte samtaleforløb samt tilbud om individuelle behandlingsforløb og gruppeforløb for henholdsvis unge og forældre. U-Turn arbejder desuden med misbrugsforebyggende tiltag såsom opkvalificering af frontpersonale, hjælp til udarbejdelse af rusmiddelpolitikker og dialogoplæg med unge.

Rusmidler er en del af ungdomskulturen, og for mange unge er tiden på ungdomsuddannelserne en periode hvor det sociale liv, fællesskaber, natteliv og fester spiller en stor rolle, og hvor de i forskellig grad eksperimenterer med rusmidlerne.

For nogle unge tager forbruget overhånd. De oplever, at rusmidlerne hjælper dem til at få ro eller glemme usikkerhed og problemer, eller at festerne tager overhånd og kommer til at præge hverdagen. Andre oplever, at det kan være svært at sige nej og kommer måske til at drikke mere, end de har lyst til.

Klassedialogen kan bruges til at skabe refleksion og dialog omkring det at være ung og bruge rusmidler – om trivsel, fællesskabers betydning – og om hvordan man, som klassekammerat eller uddannelsessted, kan agere, når der opstår problemer med rusmidler. Desuden lægger metoden op til at bringe skolens rusmiddelpolitik og handleplan på banen.

Metoden kan både bruges forebyggende og som en måde at hjælpe elever til at få øje på egne eller klassekammeraters aktuelle problemer med rusmidler. Den kan samtidig bruges til at skabe klarhed over, hvor man kan gå hen, hvis man behøver hjælp, og den kan ikke mindst være med til at skabe en kultur, hvor man hjælper og støtter hinanden. Mange unge tøver med at kontakte f.eks. lærere eller vejledere, fordi de er bange for, hvad ”sandheden koster”. Det er derfor vigtigt, at skabe klarhed omkring rammerne for vejledning, muligheder for anonymitet mm. For at skabe den mest optimale åbenhed og anonymitet deltager i som lærere/pædagoger ikke i dialog oplægget.

Det er politisk bestemt, at der skal laves strategisk misbrugsforebyggelse allerede i 7 klasse.

Sammenlignet med de andre lande i Europa så har danske unge den tidligste alkoholdebut og det største forbrug. Alkoholdebut har stor betydning for antallet af unge som senere udvikler et misbrug (ESPAD 2015).

Det ses jævnligt i Fredericia, at unge i løbet af 7 klasse har deres alkoholdebut og at forbruget i løbet af 7. og 8. klasse stiger voldsomt. Hertil kommer, at det også i den forbindelse ses, at unge prøver hash første gang. Der er i Danmark og i Fredericia ofte en flertalsmisforståelse af, at det er bedre at de unge lærer at drikke alkohol i mindre mængder tidligt, i hjemmet og til private fester. Der ses her enormt stor forskel i mellem klasserne, hvor der i nogle klasser stort set ikke er unge som drikker alkohol og hvor det i andre klasser ses som helt normalt at drikke og at der allerede her opstår en ”alkoholkultur” blandt de unge.

7 klasse:

Oplægget varer 2 lektioner og omhandler temaer som ” alkohol og gruppe pres”, ” ungdomskultur, rusmidler og dating”, ”flertalsmisforståelser”, ”hvordan passer vi på hinanden” samt berører emner som skadevirkninger af lattergas og cannabis.

Det er vigtigt, at i booker U-Turn til et dialogoplæg i en første del af skoleåret (senest inden jul). Da forbruget af rusmidler kan eskalere hurtigt i dannelsen af ny ”klasse rusmiddelkultur”.

Vi tilbyder desuden frontpersonale opkvalificering i at spotte unge med misbrug/mistrivsel.

8 klasse

I 8 klasse deltager vi på sundhedsdagene og laver opfølgning på oplæggene i 7 klasse (anbefales af Sundhedsstyrelsen).

Vi tilbyder desuden frontpersonale opkvalificering i at spotte unge med misbrug/mistrivsel.

9 klasse:

I 9 klasse laver U-Turn dialog oplæg, hvor i som lærere/pædagoger finder det relevant. Vi tager udgangspunkt i de problematikker der er i klassen og designer oplægget herefter.

Vi tilbyder desuden frontpersonale opkvalificering i at spotte unge med misbrug/mistrivsel.

10 klasse:

Overgange fra udskolingen til Ungdomsuddannelserne og til 10 klasse er særligt sårbare tidspunkter. U-Turn anbefaler, at vi i forbindelse med introugerne (de første 14 dage) i 10 klasse lave dialogoplæg med alle 10 klasser. Disse oplæg har en varighed på 2 lektioner.

Temaer som ungdomskultur og alkohol, cannabis, ”weekendstoffer” er i centrum.

Vi tilbyder desuden frontpersonale opkvalificering i at spotte unge med misbrug/mistrivsel.

Ungdomsuddannelser:

Frafald og mistrivsel hænger i høj grad sammen, og i denne gruppe vil der også være en højere frekvens af forbrug af stimuli. Et tidlig alkohol- og rygedebut øger risikoen for senere at falde i et misbrug af enten alkohol eller stoffer. Dertil er det påvist, at unges misbrug eskalerer kraftigt, hvis de falder ud af uddannelsessystemet.

U-Turn vil lave dialogoplæg med mindre grupper eller hele klasser, hvor der er mistanke om misbrug eller hvor frafaldet er meget stort. Dette arbejde skal udbredes og systematiseres på tværs af ungdomsuddannelserne og have særlig fokus på de klasser og uddannelser, hvor frafaldet er størst. Varighed af oplæg, vurderes sammen med uddannelsesinstitutionerne.

Vi tilbyder desuden frontpersonale opkvalificering i at spotte unge med misbrug/mistrivsel.

Vi tilbydes desuden assistance til udarbejdelse af rusmiddelpolitik og handleplan.

 

Du kan booke et oplæg eller stille spørgsmål på U-turn@fredericia.dk

Eller på telefon 20 76 85 05